اقدام شهرداری

اقدام شهرداری

هر سال با شروع ماه مهر شاهد کشتار سگ ها در جناح توسط شهرداری هستیم که البته شهرداری منکر آن می شود. امسال هم متاسفانه از چند روز پیش این کار شروع شده و این جنایت توسط یکی از  کارگران شهرداری انجام می شود نکته ی ناراحت کننده ی دیگر سکوت مردم و بزرگان شهر است. به

مجموعه ی جناح آنلاین ۱۰ ساله شد

مجموعه ی جناح آنلاین ۱۰ ساله شد

باز تیرماه و باز سالگرد آغاز فعالیت جناح آنلاین…. در این ۱۰ سال که افتان و خیزان و در سختی و‌ آسانی به ارتباط صمیمی و مسئولانه ی خود با مخاطبانمان اندیشیده ایم، ده سالگی مجموعه جناح آنلاین، از هر رویداد اجتماعی دیگری برای ما بااهمیت تر است. سعی داشته ایم با همه ی سختی