رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
یک معما
#1
?? ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎ 63)ﺷﺼﺖ ﻭ ﺳﻪ(?ﻻ‌ﻣﭗ ﻭ 3)ﺳﻪ(?ﻋﺪﺩ ﮐﻠﻴﺪ ﺩﻭﭘﻞ ﺩﺍﺭﻳﻢ?(ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺠﺎﻱ 3 ﮐﻠﻴﺪ ﺩﻭﭘﻞ ﺍﺯ 6 ﮐﻠﻴﺪ ﺗﮏ ﭘﻞ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ)?ﺑﻪ ﭼﻪ ﺭﻭﺷﻲ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻻ‌ﻣﭗ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ ﻭﺻﻞ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻢ ﺍﺯ ﻻ‌ﻣﭗ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﻴﻢ؟
???ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﻻ‌ﻣﭗ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ ﻭﺻﻞ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﻨﻴﺪ ، ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﻴﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﻻ‌ﻣﭗ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ ...
?? ﻣﺜﻼ‌ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ 11)ﻳﺎﺯﺩﻩ( ﻻ‌ﻣﭗ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﻴﻢ ، ﺑﺎ ﺯﺩﻥ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ 11 (ﻳﺎﺯﺩﻩ) ﻻ‌ﻣﭗ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ. ﻳﺎ 56 (ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺷﺶ) ﻻ‌ﻣﭗ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﻴﻢ ، ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﻴﺪ ﻫﺎ 56 (ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺷﺶ) ﻻ‌ﻣﭗ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ ... ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺯ 1 (ﻳﮏ) ﺗﺎ 63 (ﺷﺼﺖ ﻭ ﺳﻪ) ﻫﺮ ﻋﺪﺩﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﻢ ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻻ‌ﻣﭗ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ ...
ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮﻕ ﮐﺎﺭﻱ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ، ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻠﻴﺪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻻ‌ﻣﭗ ﻭﺻﻞ ﮐﻨﻴﻢ ...
پاسخ
 سپاس شده توسط vahid ، محسوس
#2
جواب معما :
این مثل مبناهاست که با شش عدد متشکل از 0 یا 1 میشه درست کرد و از عدد 0 تا دو به توان شش منهای یک که همون 63 باشه میشه لامپ روشن کرد. مثلا عدد نه میشه 001001 . پس کلید اول رو به 32 لامپ موازی و به همین ترتیب دومی به 16 بعدی به 8 بعدی به 4 و به 2 و 1 لامپ متصل میکنیم.
مثلا برای 11 لامپی که گفتید کلید چهارم ( یعنی متصل به 8 لامپ موازی ) و دوم ( متصل به دو لامپ موازی ) و اول ( به یک لامپ ) رو میبندیم و بقیه کلید ها باز بشن. اینجوری میشه 8+2+1 = 11
پاسخ
 سپاس شده توسط محسوس ، ابراهیم77
#3
??? ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻫﺘﻠﻲ ﻳﻚ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ، ﻫﺘﻠﺪﺍﺭ ﺑﺎﺑﺖ ﻳﻚ ﺷﺐ ﻛﺮﺍﻳﻪ ﺍﺗﺎﻕ?75 ﺩﻻ‌ﺭ?ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ، ﻭﻟﻲ ﺑﻌﺪﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺴﺖ?70 ﺩﻻ‌ﺭ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ?5 ﺩﻻ‌ﺭ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺨﺪﻣﺖ ﻫﺘﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺑﺒﺮﺩ. ﭘﻴﺸﺨﺪﻣﺖ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ?5 ﺩﻻ‌ﺭ?ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ?3 ﺩﻻ‌ﺭ?ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ?2 ﺩﻻ‌ﺭ?ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ ...
???ﺑﻌﺪﺍ ﭘﻴﺸﺨﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ?24 ﺩﻻ‌ﺭ (ﻳﻌﻨﻲ 25 ﺩﻻ‌ﺭ ﻣﻨﻬﺎﻱ 1 ﺩﻻ‌ﺭ ) ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺮﺍﻳﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻢ?2 ﺩﻻ‌ﺭ?ﺩﺍﺭﺩ ...
ﺍﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ?74 ﺩﻻ‌ﺭ??? 74=2+24×3
ﻳﻚ ﺩﻻ‌ﺭ?ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟
پاسخ
#4
من فکر کنم این معما نیست بلکه نوعی سفسته و گمراهی ذهنی است? Smile با ریاضی آنها 75دلار پرداختند که سهم هر یک 25 دلار است اما وقتی که 3 دلار پس بگیرند هزینه آنها 72دلار است که سهم هر یک 24دلار است و 3 دلار هم پس گرفتند که می‌شود 75 دلار .درسته؟ Wink
پاسخ
#5
(۶ام اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۵۱)pce link نوشته: من فکر کنم این معما نیست بلکه نوعی سفسته و گمراهی ذهنی است? Smile با ریاضی آنها 75دلار پرداختند که سهم هر یک 25 دلار است اما وقتی که 3 دلار پس بگیرند هزینه آنها 72دلار است که سهم هر یک 24دلار است و 3 دلار هم پس گرفتند که می‌شود 75 دلار .درسته؟ Wink
نه اشتباهه
یه راهنمایی میکنم:اینجا مسکل کار تو یکی از جمع و تفریق هاست? ولی جواب شما اشتباهه?
یه جوری دیگه بگم جواب اشتباه حل شده
پاسخ
#6
(۶ام اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۱۹)ابراهیم77 link نوشته: [quote author=pce link=topic=2764.msg9708#msg9708 date=1366975265]
من فکر کنم این معما نیست بلکه نوعی سفسته و گمراهی ذهنی است? Smile با ریاضی آنها 75دلار پرداختند که سهم هر یک 25 دلار است اما وقتی که 3 دلار پس بگیرند هزینه آنها 72دلار است که سهم هر یک 24دلار است و 3 دلار هم پس گرفتند که می‌شود 75 دلار .درسته؟ Wink
نه اشتباهه
یه راهنمایی میکنم:اینجا مسکل کار تو یکی از جمع و تفریق هاست? ولی جواب شما اشتباهه?
یه جوری دیگه بگم جواب اشتباه حل شده
[/quote]
مگه اولش مسافرا 75 دلار به هتلدار نمیدن؟خب اونا 75 دلار دادن هتلدار بعدا متوجه شده که باید 70 دلار از اونا میگرفته.بعدش 70 دلار رو هتلدار برمیداره و 5 دلار رو میده
به پیشخدمت.مسافرا هم از قلا نفری 25 دلار داده بودن.پیشخدمت از اون 5 دلار 3 دلارشو برمیگردونه به مسافرا.یعنی به هر کدوم 1 دلار میده.پس مسافرا الان نفری 24 دلار دادن.
و دو دلار هم که پیشخدمت خودش ورداشته!!!
پاسخ
#7
ببین اینا رو که منخودم گفتم
ببین کجای اون اشتباهه درستشو بگو
پاسخ
#8
خب خدمت کار اشتباه کرده که اگر به هر کدام 1 دلار بدهد مثل این است که آنها 24 دلار پرداخت کرده اند. اگر 70 دلار پرداخت شود سهم هر کدام 23 دلار و 33 سنت خواهد بود، و اگر آن 3 دلار بین این سه نفر تقسیم شود میشود 24 دلار و 33 سنت.
حالا اگر 3*24.33+2 = 74.99 که دقیق حساب کنید میشود 75 دلار.
خلاصه کلام اگر 2 دلار بردارد مثل این است که از هر کدام 2/3 دلار به جیب زده حالا کی گفته 25-2/3=24 ؟!!!!
به نظر من این معما نیست و اشتباه خدمتکار بوده فقط!
پاسخ
#9
با احترام به جواب شما، راستش قسمت آخرش رو خوب متوجه نشدم من خودم اینطوری دیدم:
ﻧﺤﻮﻩ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪ ﮐﻤﻲ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻄﺎﻱ ﺫﻫﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻥ?*ﺩﻭ ﺩﻻ‌ﺭ*?ﺭﺍ?*ﮐﻢ ﮐﻨﻴﻢ ﻧﻪ ﺯﻳﺎﺩ*?!!?
ﺯﻳﺮﺍ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺩﻻ‌ﺭ ﺟﺰﺀ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻧﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ...
ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ :70=2-3*24
پاسخ
#10
اگه اشتباه نکنم جواب شما اشتباهه. چون جمع پول های موجود باید بشه 75 دلار. دو دلار رو خدمتکار برداره میمونه 73 دلار. ولی 73 دلار تقسیم بر سه نفر نمیشه 24 دلار. 24 دلار و 33 سنت میشه.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان