رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بررسي تأثير فرايند جهاني شدن بر هويت اجتماعي دانشجويان دانشگاه شيراز
#1
دراین تحقیق دانشگاه شیراز را به عنوان نمونه موردی برای بررسی تاثیرفرایند جهانی شدن بر هویت اجتماعی دانشجویان مورد مطالعه قرار داده ایم اما میتوان نتایج حاصل از آن را به دیگر دانشگاها ومراکزآموزشی تعمیم داد. ادامه ی مقاله به زودی ارسال می گردد.
علی احمدپورچکیده


جهانی شدن پدیده ای است که درچند دهه ی گذشته جامعه ی جهانی را باشدت وضعفی متفاوت تحت تاثیر خود قرار داده وایران به عنوان یکی از اعضای این جامعه، در دهه های پیشین انک اندک تحت تاثیر آن قرارگرفته است.باگذر زمان، تاثیر این فرایند بر ایران بیشتر شده است وهیچ بعدی از ابعاد زندگی اجتماعی نیست که به گونه ای درگیر این فرایند فراگیر نبوده یا مصون از آن باقی مانده باشد. بنیاد پژوهش حاضر بر این? پرسش نهاده شده که چه نسبتی میان جهانی شدن وهویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شیراز وجود دارد.روش این پژوهش ازنوع پیمایشی وابزار گرداوری اطلاعات، پرسش نامه است.جامعه آماری این پيوهش کل دانشجویان دانشگاه شیراز به تعداد 20000 است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده ازفرموا کوکران 400 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق برگزیده شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که گسترش فرایندهای جهانی شدن درقالب فناوری های اطلاعات وارتباطات(ماهواره،اینترنت و....)، اثرات گوناگونی را برهویت اجتماعی دانشجویان دارد به صورتی که گاه باعث تقویت آن می شود وگاهی نیز اثرات منفی ای را بر روی آن دارد.
واژگان كليدي: جهاني شدن،? دانشگاه، هويت اجتماعي


مقدمه

جهانی شدن به عنوان فرایندی که ازاواخرقرن بیستم بروزکرده،آمیزه ای ازروندهای گوناگون است که درابعاد مختلفی تجلی می یابد.مجموعه ای ازبایدها در روندتاثیرگذاری شکل میگیرند که درنهایت پیامدهای اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی وسیاسی مختلفی رابه بارمی آورند.درواقع گستردگی زوایای سیاسی،اقتصادی،فرهنگی واجتماعی فرایند جهانی شدن ازجهات مختلف برزندگی اجتماعی وفردی شهروندان کشورهای مختلف تاثیرگذاشته است.این امر طی چندسال گذشته سبب شده که بعضی موسسات برای سنجش جایگاه کشورهادرفرایندجهانی شدن یک شاخص ترکیبی ایجاد کنند وبراساس آن به ارزیابی بپردازند.درعرصه ی فرهنگی وهویتی هم ارتقای دانش بشری،افزایش مبادله کالاهای فرهنگی،توسعه شبکه های اقتصادی،مسافرت ومهاجرت هاونوآوری های ارتباطی موجب شده تامرزهای فرهنگی کشورها درنوردیده شود.(احمدی پور وهمکاران،104:1391)
بقا يا تداوم هويتهاي اجتماعی در جريان حركت عظيم اقتصاد و فرهنگ جهاني يكي از بحثهاي مهم مربوط به فرآيند جهاني شدن ميباشد. در اين زمينه ديدگا ههاي متفاوتي ارائه شده است. از آن جمله برخي ادعا ميكنند كه جهاني شدن تأثيري منفي بر روي هويتهاي اجتماعی داشته و از بين برندة تفاوتها است وعد ه اي نيز خلاف اين نظر را بيان ميكنند.
جهانی شدن در یک تعریف عبارت است از فرایند فشردگی فزاینده فضا وزمان که به واسطه ان مردم دنیا کم وبیش وبه صورت نسبتا اگاهانه در جامعه واحد جهانی ادغام می شوند .به بیان دیگر جهانی شدن معطوف به فرایندی است که در جریان ان فرد وجامعه در گستره ای جهانی با یکدیگر پیوند می خورند(گل محمدی،1381:ص20).
اصطلاح جهانی شدن نشانگرگستره دامنه ی کنش و واکنش انسان واجتماعات انسانی درپهنه ی کره زمین است. ازاین رو برخی از صاحب نظران کروی شدن را برابراین واژه دانسته اند.زیرا واژه clobal? ? به مفهوم کروی است.جهانی شدن به مثابه ی روندی فراگیر،کلیه ابعاد زندگی بشررادرگستره اقتصاد،سیاست،فرهنگ وغیره متاثر ساخته.? ? ? ? ? ? ? ? ?
جهانی شدن روندی است که درقالب گسترش فناوری اطلاعات وارتباطات،منجربه تشدید یکپارچگی ودرهم تنیدگی مناسبات گسترده درابعاد وسطوح مختلف میان کنشگران شده است.این فرایند دگرگونی در روابط انسانی،افزایش حجم مراودات،فراملی شدن روابط وتغیر ماهیت ونوع آنها،افزایش دامنه آگاهی وبه تبع آن،دگرگوئی درمطالبات رابه دنبال داشته ،تحول در نوع،عمق وسطح مطالبات،زمینه سازدگرگونی درسطوح مختلف هویت انسانی شده است.
ایران از لحاظ فضایی وفرهنگی ازجمله دولت های متکثراست.نمودها،شناسه های جغرافیای سیاسی وژئوپلیتیک آن درپیوند با فضای رسانه ای،به نحوی عمل کرده که به نظر شاهد پدیدار شدن هویت های ناحیه ای ومحلی آن هستیم. دراین میان، ابزارهای جهانی شدن(ماهواره، اینترنت وغیره) درتشدید این فرایند نقش بسزایی داشته اند.
دراین میان دانشگاه به عنوان قلب فرهنگی جامعه نقش به سزایی درجهانی شدن? شدن دارد چراکه نسل جوان کشور که بیشترازهمه درمعرض امواج جهانی شدن هستن را درخود جای داده است ودانشجویان از یک طرف دارای هویت اجتماعی خودهستند واز طرف دیگرباورودبه دانشگاه با انواع نظریات ودیدگاهی جدید واکثراغربی وبی گانه آشنامی شوند ودراین بین تکنولوژی های ارتباطی به عنوان عامل اصلی جهانی کردن? هم رادراختیار خود دارند وبه تدریج زمینه شکل گیری هویتهای جدید درآن ها به وجود میاید.دراین میان تحقیق حاضر به دنبال این است که جهانی شدن چه ارتباطی با هویت به خصوص هویت اجتماعی دانشجویان دارد واز آن سو دانشگاه چگونه میتواند عاملی? برای تشدید یابه عکس،کاهش تاثیر فرایندجهانی شدن برهویت اجتمعای دانشجویان خود باد.
تحقیق حاضر جامعه ی آماری خود را ازبین دانشجویان دانشگاه شیراز انتخاب کرده وبه برسی رابطه ی جهانی شدن با هویت اجتماعی آن ها پرداخته است.شیوه تحقیق پیمایشی وابزارگرداوری اطلاعات هم پرسشنامه می باشد.
 سپاس شده توسط mohammad_p ، vahid


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان