رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نگاهی جامعه شناختی به تاخرفرهنگی به عنوان یکی از معظلات درحال رشد در جامعه جناح
#1
? ? ? ? ? ? ? تاخرفرهنگی وراهکارهای مقابله باآن درشهرجناح دردهه ی
علی احمدپور


چکیده

شهرجناح،شهری نسبتا سنتی است ولی ورود تکنولوژی های جدیدارتباطی وعدم هماهنگی فرهنگ بومی باآن هادرچند دهه ی اخیرپدیده تاخرفرهنگی رادراین شهربه وجودآورده ومشکلاتی رادرروندزندگی روزمره مردم ایجادکرده است که پیداکردن راهکارهای مقابله با آن بسیارارشمنداست چراکه ازنابسامانی ایی که درنتیجه این تاخرایجاد می شودجلوگیری میکند.اینترنت،تلوزیون وسایرتکنولوژیهای جدیدبه خودی خودمضرنیستند بلکه تسهیل کننده وسرعت بخش زندگی امروزی هستندوراحل دورانداختن آن هانیست بلکه باید فرهنگ وروش صحیح استفاده ازآن هارا به کودکان وجوانان آموخت.دراین تحقیق به خاطر محدودبودن منابع علمی درزمینه تاخرفرهنگی وفواید روش مشاهده بیشترتلاش شده ازمطالعات تاریخی وتطبیقی وهمچنین ازمشاهده میدانی? استفاده شودتاتا بتوان تاخرفرهنگی وریشه های آن رادرشهرجناح شناخت وارتباط تاخرفرهنگی رابادونهادمهم جناح (اموزش وتربیت? ومذهب) برسی کرد ودرنتیجه راهکارهای رابرای مقابله با این پدیده ارائه داد.
پنج نهاداصلی جامعه جناح به خصوص خانواده ومدرسه باهمکاری هم می توانند برنامه وآموزش واحد وهماهنگی رابه اعضای جامعه ارائه وفرهنگ درست استفاده ازوسایل جدید را آموزش دهند ودرنتیجه ازتاخرفرهنگی جلوگیری کنند.
بین تاکیدبرارزشها وسنتهای بومی مردم جناح وتاخرفرهنگی ارتباط معکوسی وجود دارد به این معنی که هرچقدرخانواده وسایرنهادها فرهنگ وارزشهای بومی راترویج ودرجوانان نهادینه کنند تاخرفرهنگی کمتری ایجادمی شودولی ازطرف دیگرتاکید بیش ازحد وافراطی برفرهنگ وسنت ها خودموجب ناهماهنگی بیشتری بین فرهنگ معنوی ومادی می شودوتاخرفرهنگی راتشدید میکند،پس بایدهماهنگی وتعادلی رابین فرهنگ معنوی وبومی مردم? و ورود تکنولوژی های جدید ایجادکردتاتاخرفرهنگی کاهش یابد.
مقاله حاضربابرسی تاخرفرهنگی وریشه های آن درحوزهای مختلف می کوشد نابسامانی وپیامدهای زیان باراین پدیده ومصادیق آن رابشناسد وتشریح کند? وراهکارهایی رابرای مقابله با آن ارائه دهد? که بتوان به وسیله ی آن راهکارها تاحدی ازشدت تاخرفرهنگی کاست وارزش نقش تربیتی خانواده ومذهب که دردهه های اخیر کمرنگ شده رانشان داده وبرآن هاتاکیدکند چراکه هرچقدرنقش وهماهنگی این دونهاد درآموزش اعضای جامعه بیشترباشد تاخرفرهنگی هم کمترمی شود.
واژگان کلیدی:فرهنگ،تاخرفرهنگی،نهاد اجتماعی
مقدمه
? ? ? پس افتادگی فرهنگی پدیده ایست که شهرها و جوامع در حال توسعه به طور طبیعی و دائمی با آن روبرو می شوند ( ویلیام آگبرن 1922 ) و گذر از جامعه سنتی به جامعه صنعتی و دگرگونی در سازمان اجتماعی -اقتصادی و ذهنیت های عمومی همواره با تأخر فرهنگی و گاه بحران فرهنگی همراه می باشد .
ورود تکنولوژی های جدیدی مثل تلوزیون, موبیال, اینترنت و.... ازیک سو ومقاوت وعدم هماهنگی هنجارها, باورهای دینی وسنت های شهر جناح با ان از سوی دیگر وپدیده ای به نام تاخرفرهنگی را به وجود اورده است ومشکلاتی رادرزمینه های مختلف اقتصادی,اجتماعی,فرهنگی واموزشی? موجب شده که روز به روز پیامدهای منفی ان درحال گسترش است .برای مقابله کردن با این پدیده اول باید آن پدیده راشناخت وبه دنبال ریشه های ان بوده ومشخص کرد درچه زمینه های وبه شدتی وجود دارد تابتوانیم راهکارای مقابله با ان را? پیداکرد وباشناخت وبرنامه ریزی درست درجهت رفع ان ها گام بردا شت چراکه مقابله باتاخرفرهنگی درجناح میتواند روند زندگی روزمره دراین شهررا سامان ببخشدوازعمق وشدت این عدم هماهنگی بکاهد.
بی شک هنجارهای سنتی و مقاوم? مردم جناح درزمینه های مختلف وکندی دگرگونی آنها در مقایسه با شتاب دگرگونی های وسیع? مادی با اقتباس بی رویه الگوهای بیگانه و دانش و تکنولوژی مدرن تأخر فرهنگی را به طور طبیعی به دنبال داشته است . کالاهای مصرفی و ماشینی و تبلیغات انبوه آن واحساس تنهایی و بیگانگی در توده و تغییر حریم خانه و خانواده ، سست شدن هنجارهای? ارزشی و سنتی و پذیرش هنجارهای جدید با دخالت وسایل ارتباط جمعی پیدایش و رشد پس افتادگی? فرهنگی در شهر جناح? را موجب شده است . لذا انجام مطالعات علمی در این زمینه برای دستیابی به سیاستها و راهکارها ی موفق برای کنترل مشکلات اجتماعی مثل? تأخر فرهنگی امری ضروری است.
درهرجامعه پنج نهاد اصلی وجود دارد,خانواده,اموزش وپرورش,سیاست,اقتصادومذهب که باهم کنش متقابل دارند که تغییر یکی برروی دیگری تاثیرمیگذارد ونمیتوان گفت یکی ازبقیه مهمتراست بلکه هرکدام درجای خود بااهمیت اند وتاخرفرهنگی دریکی از انها برروی نهاد د یگراثرمیگذارد
? ? ? تأخر فرهنگی آنچنان که آگبرن اول بار آن را مطرح نمود و توسط دانشمندان مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت ، دقیقاً به لحاظ نظری و مفهومی چیست و تعریف آن کدامست ؟

زمینه ها و شرایط به وجود آورنده تأخر فرهنگی در انواع عام ، متراکم و پایدارچیست؟
نهادمذهب چه ارتباطی باتاخرفرهنگی دارد؟
آیابین تربیت واموزش? وتاخرفرهنگی رابطه وجود دارد؟
رسانه های گروهی چه اثری برپس افتادگی فرهنگی شهرجناح داشته؟

خانم دکترشهناز صداقت زادگان درتحقیقی با عنوان روزی درخیابان وامروزدرمترو که درمجله همشهری چاپ شده است به برسی تاخر فرهنگی? درزمینه ی تکنولوژِوآگاهای استفاده ازان پرداخته که موجب ازدحام وعدم استفاده درست وراحت ازاین وسیله شده است.به نطر ایشان یکی ازعواملی که موجب تاخرفرهنگی دراین زمینه شده? مربوط به کم کاری صداوسیما وعوامل مسول درزمینه فرهنگ سازی است که به همان اندازه که برای مثال درزمینه رانندگی واستفاده ازاتوبوس کارشده? درزمینه مترو این فرهنگ سازی صورت نگرفته است(البته میتواند دلیل ان این باشد که مترودرمقایسه با اتوبوس دیرتروارد شده است)وعامل دیگررادرضعف علایم مربوطه که نتوانسته اند یه حدکافی توجه مسافران راجلب کندمیداند.که کار صداقت زادگان ازاین جهت که ازچند جنبه به پدیده تاخر فرهنگی پرداخته? وکاربردی است ارزشمند است ولی ازطرف دیگر دچار یک بی نظمی بوده وساختار نظری ثابتی درکا ایشان دیده نمی شود وهمچنین نقش مهم ساختارهای اجتماعی رادرایجاد تاخرفرهنگی کمرنگ دیده اند.

همچنین خانم فاطمه دژبرد? درمقاله ای به عنوان تاخرفرهنگی نظام آموزش وپرورش ونقش آن درتوسعه فرهنگی کشور تاثیرو نقش تاخرفرهنگی برتوسعه فرهنگی راموردبرسی قرارداده است که دراین مطالعه به تشریح وتبیین تاخر فرهنگی ورابطه ی ان باتوسه ی فرهنگی ونظام اموزشی پرداخته? وبه دنبال راهکارای حل ان برامده است. دژبر در مطالعه خود نتیجه میگیرد که برای ایجاد یک فرهنگ منسجم وهویت مشترک نظام اموزشی باید مولفه ها ی فرهنگی راباهم انتقال وتغییرداده تافاصله وتاخیری بین این جنبه ها برای رسیدن به تکامل ایجادنشود.تحقیق مذکورمطالعه خوبی دزمینه تاخرفرهنگی درنظام اموزش وپرورش است? که بسیار مهم وارزشمندبوده چرا که نظام اموزشی هرجامعه? یکی ازعوامل اجتماعی کننده است که کودکان وجوانان رابادنیای رسمی اشنا کرده? وایجاد یک جامعه ی منسجم ازجمله وظایف نظام اموزشی است که اگرباتاخرفرهنگی روبه روباشد نمیتواند به خوبی فرهنگ جامعه را به نسل حاضرانتقال دهد ودرنتیجه این تاخیرتشدیدمیشود.درتحقیق مذکورکمترازنتایج مطالعات آکادمیک استفاده شده ومثل بقیه مطالعات موجوددراین زمینه به ذکرمصادیق کلی وکلیشه ایی ازتاخرفرهنگی بسنده نموده اند که علت آن عدم دسترسی به منابع? ومحدودبودن تحقیقات آکادمیک دراین زمینه است.

درتحقیق حاضر اول ازفرهنگ واجزا آن ونیز تاخر فرهنگی تعاریفی صورت گرفته ونظریه تاخر فرهنگی رابه صورت مختصر موردنقد وکنکاش قرارداد وبعد به پدیده تاخرفرهنگی درجامعه جناح پرداخته شود وبررسی شوداین تاخر درکدام جنبه وبه چه شدت وجود دارد وبه ویژه تاخرفرهنگی را دردوعامل اجتماعی کننده مهم جامعه جناح یعنی خانواده ومذهب ورابطه آن هاباتاخرفرهنگی وهمچنین رابطه رسانه ها گروهی باتاخرفرهنگی رابرسی کرد وانواع تاخرفرهنگی(عام,متراکم وپایدار)وریشه های ان را شناخت وبا شناخت صحیح آن
بتوان راهکارهای رابرای مقابله وبرون رفت ازاین شرایط ارائه داد.
?
فرهنگ
د
راصطلاح مردم شناسی وجامعه شناسی فرهنگ ترجمه واژه کالترفرانسوی وکالچرانگلیسی است.این واژه که ریشه ی لاتینی دارد درزبان فارسی دراصل به معنای کشت وکاروآبادکردن زمین است که به تدریج مفهوم ان به ادبیات وعلوم راه? یافت ودرقرن 18 میلادی? نویسندگان آنرابه معنی پرورش روانی ومعنوی به کارمیبردند.اصطلاح فرهنگ به معنی جامعه شناسی ومردم شناختی ان را نخستین بار مردم شناس انگلیسی ,ادوارد تایلور (1917-1832)درکتابی به نام فرهنگ ابتدایی به کاربرد,وی درتعریف فرهنگ می گوید((فرهنگ مجموعه پیچیده ای است که دربرگیرنده ی دانستنی ها,اعتقادها,هنرها,اخلاقیات ,قوانین,عادتهاوهرگونه توانایی دیگری است که انسان به عنوان عضوی ازجامعه به دست می اورد))(وثوقی ونیک خلق,149:1379) به این معنی که انسان درجامعه وکناردیگران زندگی میکند وفرهنگ ان جامعه که شامل مجوعه هنجار,باور,سنت و....را یادمیگیرد یعنی اینکه فرهنگ اکتسابی است نه انتسابی.
((ویسلرفرهنگ را تمام فعالیت های اجتماعی میداند که به گسترده ترین? معنای آن مانند زبان ,زناشویی,نظام مالکیت,ادب,مصنوعات,هنرومانند آن...جزفرهنگ به حساب می آید.))(وثوقی ونیک خلق :1379،149))یابه نظراگبرن ونیم کف ((فرهنگ شامل ویژگی های مادی ومعنوی است که به منظورتامین نیازهای اساسی بشری سازمان یافته اند.))(همان:149)
درهرفرهنگ دواجزای جدا ازهم وجود دارد:یکی بعدمادی ودیگری بعد معنوی . فرهنگ مادی ان بخش ازعناصر فرهنگی رادربرمیگردکه قابل لمس,اندازه گیری ومقایسه هستندومیتوان انها راتمدن نامید مثل تکنولوژی های ارتباطی جدید ازجمله موبایل,تلوزیون,اینترنت ووسایل نقلیه مثل ماشین، قطار،هواپیماو...وفرهنگ معنوی مشتمل برموضوعاتی? است که جنبه کیفی دارد? وقابل مقایسه واندازه گیری نیست ومیتوان گفت هرانچه فرهنگ مادی نیست رافرهنگ معنوی گویند مثل باورها,ارزش ها,هنجارها,سنت ها واداب رسوم و...

تاخرفرهنگی
است که به معنای دیرکردفرهنگی,تاخرفرهنگی وواپس ماندگی Culture lag تاخرفرهنگی ترجمه اصطلاح انگلیسی
ترجمه شده.
ویلیام اگ برن نخستین کسی است که نظریه وا پس افتادگی فرهنگی رامطرح کرده است براساس این نظریه((هنگامی که ازبین پدیده هاوعناصرفرهنگی به یکدیگروابسته یک یاچند عنصر آن سریع تر از عناصر دیگرتغییرمیکند,نابسامانی وناهماهنگی درمجموع آن ترکیب فرهنگی به وجودمی آید که این عدم هماهنگی درتغییر عنصرهای? یک ترکیب فرهنگی راپس افتادگی فرهنگی گویند))(روح المینی,121:1368) یادراصطلاح زمانی که یکی یابعضی ازعنصرهای فرهنگی یک جامعه دگرگون شود تناسب? وهماهنگی که بین این عناصر وعناصرفرهنگی دیگر وجود دارد ازبین می رود وجزیی ازفرهنگ ازجز دیگرعقب می افتد ودرنتیجه تاخر یاپس افتادگی فرهنگی پدید می آید.(ا.ح.آرایان پور,433:1380)
ازنظراگ برنSad(دگرگونی های اجتماعی همواره چیزی رابه همراه دارد که تاخیرتغییر زمینه های فرهنگی نامیده می شود.به عبارت دیگر وقتی ازدو یاچند واحد فرهنگی به هم پیوسته دریک جامعه,یک واحد یاخاصه تغییرمی کندودیگرواحدها یاخاصه هاتغییرنکنندیاتغییرآن ها به کندی صورت میگرد وتامدتی به حیات خودادامه دهند,مساله تاخرفرهنگی پیش می آید.)) (وثوقی ونیک? خلق,177-1379:176)

تاخرفرهنگی ناشی ازتاخریاپس افتادگی فرهنگ معنوی? ازفرهنگ مادی است.زیرافرهنگ معنوی ریشه دارتر,عمیق تروگسترده تراست ونمی توانند به سرعت فرهنگ مادی تغییرکند.چراکه بنابراصل "مقاومت فرهنگی متفاوت"اگ برن پذیرفتن تغییریامقاومت دربرابرآن درتمام اجزا وقسمت هاوعناصرفرهنگی به یک شکل واندازه نیست.دربرخی چون فرهنگ مادی زودترودرفرهنگ معنوی دیرترصورت میگیرد.(قراِیی مقدم,امان الله,1374:162)اما باید این نکته را یاداوری کرد که تاخرفرهنگی فقط ناشی ازتاخر یاپس افتادگی? فرهنگ معنوی ازفرهنگ مادی نیست? بلکه هرگونه تاخر جزیی ازفرهنگ ازجزدیگر که میتواند دوجزفرهنگ مادی هم باشدراتاخرفرهنگی می گویند. برای مثال وسایل نقلیه مثل اتوموبیل زیاد شده(تغییر فرهنگ مادی) ولی به اندازه لازم وکافی جادها وزیرساخت ها افزایش نیافته است (کندی تغییر درجزدیگرفرهنگ مادی). درنتیجه این ناهماهنگی ، آمارمرگ ومیرجاده ای افزایش یافته است که میتوان آن رابه عنوان آثاریاپیامدهای تاخرفرهنگی دراین زمینه درنظرگرفت.

? آگبرن در کتاب " دگرگونی اجتماعی "? ( 1922) این نظریه را به گونه مبسوط تشریح نموده است . از نظر او تأخر فرهنگی غیر از عقب افتادگی یک جامعه یا فرهنگ اجتماعی و بازماندن آن از قافله تمدن و پیشرفت می باشد.
اگ برن چهار شرط رابرای وقوع تاخرفرهنگی لازم میداند:
1-درترکیب فرهنگی موردمطالعه دست کم دومتغییریادوعنصرمتمایزازیکدیگر درنظرگرفته شود, 2- سازگاری این دومتغییردرگذشته مشخص شده باشد, 3-ازنظرزمانی تغییر یکی از آن دوعنصریاتغییربیشتروسریع تر یکی ازآن دومعلوم ومعین
باشد, 4-درمقایسه باگذشته این اختلاف وتغییر(پس افتادگی) باعث کاهش مقدار هماهنگی وسازگاری شده(روح المینی,محمود,125-1382:126)
? ? پس افتادگی فرهنگی خطرناک در دنیای امروز از نظر آگبرن ، عدم تغییر و تناسب انسانها و جوامع و سیاستهای آنها در راستای افزایش انرژی هسته ای و بمب اتمی است . زیرا هنوز بشر متمدن نتوانسته است در مورد کنترل و مهار انرژی هسته ای به توافق جهانی دست یابد و پس افتادگی فرهنگی در این زمینه جهان بشری را تهدید می کند . اگبرن کاهش دادن تأخر فرهنگی را نیاز بزرگ عصر حاضر می داند . تأخری که عموماً ناشی از افزایش سریع اختراعات و تکنولوژی و عدم سازگاری انسان ها و جوامع با این پدیده و سرعت زیاد آن می باشد .
"ه. هارت"به جای توجه به شکاف زمانی? بین تکامل فرهنگ مادی وغیرمادی میگوید((تاخرفرهنگی فاصله زمانی میان دومرحله درتکامل یک مجموعه فرهنگی یادومجموعه فرهنگی مختلف است که درآن ها لازم است برای پیشبرد هرچه بهترهدف های اجتماعی موردقبول همگان,این فاصله کوتاه ترشودوچنین کوتاه شدنی فقط ازطریق برنامه ریزی اجتماعی امکان پذیر به نظر می رسد.))(مصطفی ازکیا ودیگران.,209:1376)
((از آنجایی که الگوهاي فرهنگی یک جامعه از شیوه هاي رفتاري، نهادها، و سایر عناصر به هم پیوسته و منسجم
تشکیل شده است تغییر در بخشی از فرهنگ ( اختراع، رشد جمعیت، و یا پیدایش هر چیز نو یا متفاوت) سبب ایجاد تغییرات،تنش ها و فشارهایی در سایر قسمت هاي فرهنگ خواهد گردید. در این حالت ضرورت و یا نیاز به تطابق و تنظیم مجدد، سبب خواهد شد تا فرهنگ به تعادل جدید برسد، احتمالاً منجربه دگرگونی هاي تطابقی خواهد گردید. اما این فرایند تعادلی معمولاً خیلی سریع بروز نمی کند، و ممکن است فاصله زمانی زیادي وجود داشته باشد تا یک جزء عقب مانده فرهنگ بتواند به سایر قسمت ها برسد و یکپارچگی فرهنگی حاصل شود. .... به ویژه در عصر جدید، اغلب طرح ها و نوآوري ها چنین
وضعیتی دارند,جامعه شناسان این حالت را تأخر فرهنگی می نامند)) (محسنی,منوچهر,95-1378:96)
تأخر فرهنگی توسط بسیاری از دانشمندان مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است . چرا که تغییرات در زمینه عناصری فرهنگ به صورت عینی و قابل مشاهده قابل ارزیابی است ولی در بخش عناصر غیر مادی هرگز این گونه نیست . لذا ارزش گذاری های ذهنی و پیشداوری در تشخیص و درجه بندی تأخر فرهنگی در هر جامعه ای ممکن است رخ دهد..?
? تغییر و تحول ابزارها با موانع انسانی و اجتماعی کمتری ، مواجه می شوند و یک اختراع تکنیکی به سرعت در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد ولی سازمانهای اجتماعی و سنتها و هنجارهای جمعی بسیار? نیرومند بوده و? کند تغییر می کنند . همچنین در نسلهای مختلف مثل جوانان و سالمندان آداب و رسوم یکسان مورد توجه قرار نمی گیرند و معمولاً جوانان با تغییرات جدید به زودی خود را وفق می دهند . شهرنشینان? نیز زودتر از روستائیان و طبقه
فرادست از طبقه فرو دست زودتر تغییرات را در زندگی خود قبول می کنند.
? ? ? پدیده های خاص فرهنگی مانند دانشها و هنرها ممکن است تجلیات ویژه متفاوت با روند جاری یا گذشته از خود بروز دهند و تغییرات بی رویه? و نامتعادل ممکن است به بحران فرهنگی و وحدت ملی منجر گردد
هرنظریه ای ازجمله نظریه تاخرفرهنگی اگبرن ضعف هایی دارد وازآن انتقاداتی می شودولی این به آن معنانمی باشد که نظریه تاخرفرهنگی راکنارگذاشت چراکه درکنارضعف هایش نقاط مثبت وقابل استفاده ای هم دارد..
پس افتادگی? فرهنگی به عنوان یک نظریه علمی مورد توافق همه نمی باشد زیرا :
1-از نظر علمی نمی توان شرط های چهارگانه پس افتادگی فرهنگی را ثابت نمود .
2-در عمل اندازه گیری میزان تغییرات و ناسازگاریهای دو متغیر دردو زمان آسان نیست .
3-کاهش مقدار? ناسازگاری را نمی توان تنها در اثر تغییر بیشتر یا سریعتر یکی از عناصر دانست.
4-بنا بر کدام معیار سنجش پس افتادگی یا پیش افتادگی عناصر یک فرهنگ امکان پذیر است ؟
بنا بر اصطلاح ناهماهنگی فرهنگی با توجه به گویایی بیشتر این مفهوم و نیز کاهش یافتن بار ارزشی آن ، اصطلاح مناسب تری برای این پدیده می باشد .(دکترآقاپور,سیدمهدی,1392)
مک آیور نیز همین نظریه را در کتاب " جامعه " مطرح کرده و اصطلاح عدم تطابق یا ناسازگاری فرهنگی را برای معرفی این پدیده بر می گزیند .
((ضمن آنکه از نظر او همیشه تغییر تکنولوژی باعث تغییردرفرهنگ مادی نمی شود بلکه عناصر دیگر فرهنگ مانند تعلیم و تربیت ، دانشها و حتی مذهب نیز ممکن است با تغییر خود بتواند موجب ایجاد تغییراتی در سازمان صنعتی و محصولات ماشینی و فرهنگ مادی گردد . نظریه معروف ماکس وبر در حوزه جامعه شناسی مذهب تحت عنوان " اخلاق پروتستانیسم و روحیه سرمایه داری "? مبین همین دیدگاه می باشد که بر اساس آن پیدایش مذهب پروتستان با نگرش اعتراض به اشرافیت مذهبی ، آموزش صرفه جویی ، پس انداز ،کار و کوشش وخود داری از لذت و خوشی ، خود موجب شکل گیری روحیه سرمایه داری و اولین نمونه های جوامع جدید کاپیتالیستی در اروپای غربی شده است .)) (دکترآقاپور,سیدمهدی,139)
تاخر فرهنگی درکشورهای جهان سوم بیشتر ودرکشورهای پیشرفته وصعنتی کمتر است، یکی ازدلایل آن میتواند زودترصنعتی شدن آن ها باشد.بدین معنی که چون این کشورها سال هاست صنعتی شده اند ومردم ازابتدا با انواع ابداعات واختراعات،? افکار,عقایدآ شنابوده اند وشیوه ی زندگی والگو های رفتاری خود رامتناسب باتغییرات تکنولوژی کرده کمتردچارتاخرفرهنگی شده اند.درحالی که درکشورهای جهان سوم? یادرحال توسعه عکس این شرایط وجودداشته است وآن ها واردکننده محصولات وتکنولوژی جدید بوده اند وبه همین علت دچار تاخرفرهنگی بیشتری شده اند. این پدیده درموردمردم یک کشورنیز وجود دارد.بدین معنی که مردم شهرهای بزرگ(مثلاتهران)چون زودتربافرهنگ ونمدن غربی اشنا شده وتکنولوژی زودتر واردگردیده است بنابرین ازتاخرفرهنگی کمتری نسبت به شهرهای کوچک تر وروستاهابرخوردارندوبرعکس.ولی باید این نکته رادرنظرداشت که تاخرفرهنگی درهمه ی کشورهای جهان وجود دارد ومنحصر به فرهنگ وجامعه خاصی نیست.


نهادتربیت درشهرجناح وتاخرفرهنگی
ا
مواج سهمگین حرکات ناموزون عناصر فرهنگی درشهرجناح? آثارزیان بارفراوانی داشته اما تاثیرآن برعرصه ی تربیت قابل تامل است.درگذشته خانواده ها باباورهای مذهبی،بزرگان وعلمای مذهبی به همراه ملاهای مکاتب بیشترین تاثیررابرتربیت کودکان ونوجوانان ساکن دراین شهرگذاشته بودند.توازن ارزش ها ی مشترک وانتقال میراث های فرهنگی مشابه،به این کانال های تربیتی قدرت فروانی می داد.کودکان ونوجوانان این شهرارزش هایی راکه درخانواده فرامی گرفتند رادرمساجد ومکتب خانه هادرونی کرده واعتبار سن وسال درجامعه سنتی باعث شده بود وقتی افرادکهنسال حرفی می زدند یاچیزی میخواستند بلافاصاله محترم شمرده شود واجابت گردد.علمای دینی که ازجمله اقشاربسیارمحترم به ویژه دردوره های قدیم به شمارمی رفتند نیزدرآموزش وپرورش فرزندان مردم تاثیرگذاربوده وارزش های خانواده راترویج میکردند.به عبارت دیگردرآن جامعه یافرهنگ اجزاوعناصرمختلف وتاثیرگذاردرامرتربیت کاملاباهم همسوبوده وتعالیم تربیتی یکدیگررامعنامیبخشیدند.آرامش نسبی? واعلام رضایت افرادکهنسال ازدوره وزمانه قدیم درزمینه اخلاقیات وسایرمسائل وشاخص های تربیتی خودگواهی براین مدعاست.
دردوره کنونی این هماهنگی بین کانال های تربیتی? جامعه جناح ضعیف شده،درتربیت فرزندان کمترتاثیرگذاربوده وجای آن را رسانه های جمعی،چهرهای سینمایی ویاورزشی معروف,مجامع عمومی ازقبیل ورزشگاها،پارک ها،گیم نت ها، اینترنت و...گرفته است.پیرو کاسته شدن ازنقش تربیتی مهم خانواده ،آموزه های مذهبی،افرادکهنسال وسایرکانال های تربیتی تاثیرگذار، عناصرجدیدفرهنگی ازقبیل رسانه ها،مجامع عمومی(ورزشگاها،پارک هاو..)،شخصیت های سینمایی وسایت های اینترنتی اهمیت پیداکرده است.اماارزش های ترویج شده توسط این عناصرجدیدتوسط فرهنگ معنوی،سنتی وارزش های دینی این شهر موردحمایت قرارنگرفته ودرزمینه هایی با آن ناهماهنگی وبرخورد دارد.مساله ی تاخرفرهنگی دقیقاازهمین جاآغازشده وتاجایی پیش میرود که نهادتربیت دراین شهربابحران های جدی ازقبیل رواج شدید مدگرایی،انحرافات جنسی درسنین پایین،کاهش ارزش هایی همچون احترام به بزرگترهاو...مواجه ساخته است .اگردرگشته اجزای فرهنگی دخیل درتربیت باهم همسووهماهنگ بودنددر دوران کنونی این هماهنگی ازبین رفته وآسیب های اجتماعی را ایجادکرده وبه آن هادامن زده است.


ارتباط تاخرفرهنگی ورسانه های گروهی درشهرجناح

امروزه اکثر وقت مردم درپای تلوزیون ودیگروسایل ارتباطی میگذرد وگفته می شود امروزه تلوزیون عضو ثابت خانه هرکسی است و وسیله ایست که اعضای خانواده رادرکنارهم جمع می کند ودرسال های اخیر اینترنت وموبایل ودیگر وسایل ارتباطی جدید هم به سرعت دراین شهر درحال گسترش درشهر جناح بوده ولی باورهای مردم به این? سرعت نمی تواند تغییر کند ودرنتیجه تاخرفرهنگی پیش می اید خود این وسایل درذات خود مفید هستند وبه سرعت پیش بردن کارها کمک میکنند وبرای زندگی امروز لازم هستندولی چون? فرهنگ استفاده از انها وارد نشده است مشکلاتی را ایجاد کرده.
رسانه های گروهی داخلی معمولا باورهای متناسب باارزش های فرهنگی جامعه را تبلیغ میکند ولی فیلم وبرنامه های ماهواره ای که مشتاقان زیادی هم دارد باورهای متضادی با ان را که ریشه بسیاری از اسیب های اجتماعی است.
امروزه بیشتر نوجوانان? جناحی موبایل دارند ولی? داشتن موبایل مانند هروسیله ی دیگردرکنار استفاده مفید میتواند استفاده غلط هم داشته باشد وراه حل گرفتن موبایل یاسانسور وفیلتر شبکه ها نیست راحل فرهنگ سازی وآموزش کاربردهای صحیح این وسیله ارتباطی? ونهادینه کردن باورها وارزشها در آن ها است که خودشان درخلوت خود هم برای آن ارزش قایل باشند نه برای اجبار خانواده یا فشارجامعه. البته سیاستهای شرکتها خدمات دهنده ای مثل همراه اولم دراین آسیب ها وتشدید تاخر موجودنقش به سزایی داشته مثل مکالمه شب های روشن که? ازساعت 12شب شروع می شود به مشترکین خود مکالمه رایگان میدهد که درتشدید وافزایش رابطه پئهای تلفنی وغیرشرعی و تشدید آن ها نقش دارد چراکه معمولا دراین زمان که همراه اول درنظرگرفته است نه اداره ای باز است ونه معمولا کسی کا راداری ویاکارهای مهم دیگررا انجام میدهد وچرا مثلا ازصبح تا ظهر این مکالمه رایگان ارایه نشود ودراین موقع شب باشد بدیعی است که این خدمت دربه پیش بردن کارهای مانقشی که ندارد هیچ,زمینه وفرصت رابرای? فساد وروابط نامشروع افزایش میدهدکه البته بازهم ذکرمی شود باید با این مشکلات ریشه ای برخوردکرد وجوانان را به صورتی اجتماعی کرد وآموزش دادکه این ارزش ها درآن ها نهادینه گردد.
اینترنت باوجودفایده های بسیاردرزمینه های علمی,پژوهشی واطلاع رسانی,میتواند مکانی خطرناک وناشایست برای فراگیر ساختن ناهنجاری های اخلاقی به شمارآید.امروزه سایت هایی طراحی شده اند که مسایل غیراخلاقی رادرقالب فیلم,کارتون,تبلیغات زیان باوروتصاویرمستهجن رواج می دهند وبا این کارمی کوشد فسادوفحشا وگرفتاری های غیراخلاقی رامیان جوانان ونوجوانان رشد دهند.
به عقیده یک کارشناس اموراجتماعی,گسترش سریع این نوع سیاست ها,بابرنامه ای ازپیش تعیین شده صورت می گیرد که از ان میتوان,به سلاح پنهانی ابرقدرت های استکباری ودشمنان داخلی دررویایی باهویت ملی ومذهبی یادکرد.

درحدیثی ازپیامبرگرامی? اسلام درباره تربیت فرزندان میخوانیم((حق فرزند برپدراین است که نام نیک برایش گزیندواورانیکوتربیت کند.)) (میزان الحکمه,ص 7105) امروزه صعنتی شدن جوامع وکم رنگ شدن نقش والدین درتربیت فرزندان,مانع بزرگی درپرورش درست جوانان ونوجوانان به شمارمی آید این درحالی است که رسالت والدین درشرایط کنونی سنگین ترشده است ونباید اجازه دهند فن آوری های گوناگون رسانه ای,تربیت فرزندان آنان را به عهده گیرند.ازاین رو لازم است درتربیت دینی فرزندان خود بسیارجدی تربکوشند.
بنابر آمارهای علمی وجامعه شناسی موجود,وسایل ارتباطی پیشرفته وجدیددرکنارفواید زیادخود,قدرت زیادی هم درجلوگیری ازشکوفایی استعدادها درکودکان دارند. نیل پستمن,استاد دانشگاه نیورک وجامعه شناس وپژوهش گر مسایل ارتباط جمعی درکتاب زوال دوران کودکی درباره این پدیده خطرناک چنین می نویسد: ((زمانی که کودک را از جهان کودکی دورمی سازیم وزمینه های رشد وپرورش را از او می گیریم واورارابه بازی هاوفیلم های رایانه ایی واینترنتی سرگرم می کنیم وروح لطیف وجسم بانشاط اورابه دست امواج سهمگین رسانه ای می سپاریم,برای همیشه راه رشد وبالندگی انسانی رابراو بسته ایم وآینده هدفمند,خلاق وبربارواستعداد بی چون وچرارا ازاو وازجامعه انسانی گرفته ایم.(نیل پستمن,1378:12)
توان مندی های? فن آوری های اطلاعاتی همچون اینترنت? درجمع آوری ,تجزیه وتحلیل داده ها وخدمات رسانی به کاربران به قدری گسترش یافته است که شاهد پدیده ای به نام"انفجار اطلاعات" هستیم. )
http://www.iritn.com (? به گونه ای که میلیون ها کاربرمی توانند درطول روز به حجم زیادی از مطالب درست ونادرست دسترسی پیداکنند.
این روندروبه رشد افزایش اطلاعات درپهنه ی اینترنت,مسایل فروانی را پیش روی بهره وران شهرجناح قرارداده است که ازجمله به مواردزیرمی توان اشاره کرد:
1-ایجادشکاف طبقاتی میان افراد
اینترنت همانند هربزرگراه اطلاعاتی دیگر,ابزاری است دردست گروهی ویژه که گسترش این روند, به شکاف اجتماعی می انجامد,زیراهمه مردم جناح نمی توانند هزینه داشتن امکاناتی مانند کامپیوترمجهز به مودم وخط تلفن دوم,پرداخت اینترنت وهزینه سنگین تلفن رابپردازند.ازاین رو,افراد کم درآمدجامعه از این تسهیلات بی بهره می مانند.
2-خستگی? ونگرانی اطلاعاتی-درهم آمیختگی اطلاعات سودمند با اطلاعات بی فاید: این مسله موجب می شود که فردازمطالب ارایه شده سیر شود وتوان تشخیص پیام های? مهم وعادی ازهم رانداشته باشد.
این ها نمونه ومصادیقی از رابطه ,تاثیرونقش رسانه های گروهی مثل اینترنت وموبایل درتاخرفرهنگی درشهرجناح است که باید به دنبال راهکارهای برای مقابله کردن با آن ها بود.
پس در رسانه های گروهی هم تاخرفرهنگی دیده می شود به این صورت که درنوع باورهای ارایه شده داخلی وخارجی تعارض وجود دارد وازطرف دیگر هم وسایل ارتباطی مثل اینترنت وموبایل وارد شده ولی فرهنگ درست استفاده ازآن نه.مزاحمتهای تلفنی? ومعتادان اینترنتی ومصدایقی که دربالاذکرشد? نمونه هایی ازپیامدهای استفاده نادرست و نداشتن فرهنگ درست استفاده از این وسایل است که? تاخرفرهنگی موجود دراین زمینه وپیامدهاب زیانبارآن را نشان می دهد.


تاخرفرهنگی ونهاد مذهب درجناح
ا
ردیگرنهادهای اجتماعی شهرجناح نهادمذهب است.مذهب که معمولا نسبت به دیگرعرصه های حیات فرهنگی تغیرات کمتری راتجربه میکند نیزگاهی باتغیرات سریع وبرنامه ریزی نشده روبه رومی شود.اگرتغییرات موجوددرنهاد مدهب تحت کنترل قرارنگیردآثاروپیامدهای منفی ایی رابه بارخواهدآورد.
عرصه ی مادی فرهنگ مذهبی شهرجناح درسال های اخیر تغیرات شدیدی راازسرگذرانده امادربعدمعنوی وارزش هاوهنجارهای مذهبی تغییرات بسیارمحدودبوده وعمدتا تغییری صورت نگرفته است.برای مثال نوع بنای مساجد،مکتب خانه ها،مصالح به کاررفته درآن ها،معماری،ابزارهایی مانندبلندگوومناره های بتنی وکامپیوتر،کتاب خوانه ها وضوع خانه و....درمساجدشهرجناح? کاملامدرن ونوسازاست اما مساجد کماکان محل اقامه نماز است ولاغیر.هنوزدرمساجدبلند صحبت کردن نشانه عدم توجه به قداست مسجدوبی احترامی محسوب می شود.دراین مساجد که ازنظرمادی به زمانه معاصرتعلق دارندباورهای هزارساله بیشترنهادینه شده است ونتیجه ی این پس افتادگی فرهنگی ،عدم گرایش واستقبال همه جانبه عموم مردم -به ویژه جوانان- ازمناسک،مراسم ومخصوصا ارزش هاوهنجارهای دینی است.

به عنوان مثال مساجدبزرگ جناح که تعدادشان نسبت به 50سال قبل دوبرابرشده سال به سال از جمعیت خالی ترمی شود.صف های نماز صبح دراین مساجد سال به سال کوتاه ترمی شده وآموزش های دینی دراین مساجد درحال حاضر دربهترین شرایط فقط به سخنرانی محدودمی شود،نتیجه این تاخرفرهنگی آن است که نهاد دین دربرابر تهاجم فرهنگ بیگانه منغعل عمل نموده وتوان تربیتی وآمورشی آن کاهش یافته است.
علل یاریشه های تاخرفرهنگی

علل یاریشه های ایجاد تاخر فرهنگی وسیع است وعوامل مختلفی درایجاد آن می تواند نقش داشته باشد مثلا بیگانه بودن وعدم آشنایی مردم یک جامعه خاص با تکنولوژی های جدیدی که ازفرهنگ های دیگر به جامعه انها وارد می شود میتواندیکی از علل اولیه وقوع پدیده تاخرفرهنگی باشد.
دربرسی علل تاخرفرهنگی مقاله حاضر به دنبال ریشه های این پدیده درسه نوع? آن(عام,متراکم وپایدار)میباشد.
تاخرفرهنگی را می توان به سه نوع تقسیم کرد: 1-عام,2-متراکم و3-پایدار.

همان طورکه قبلاذکرشد دراقع تأخر فرهنگی بسیار عمیق? و پیچیده است و مستلزم مراحلی چون
1-تشخیص حداقل دو متغیر? 2-? وجود سازگاری قبلی بین این متغیرها? ? 3- تفاوت در شروع یا میزان تغییر متغیرها? 4 -? بروز فاصله و عدم تناسب و ناهماهنگی بین متغیرها می باشد . متغیر مستقل معمولا یک کشف علمی یا اختراع مکانیکی و متغیر وابسته سازمانهای اجتماعی و یا ایدئولوژی بوده است.
? ? ? در تعمیم این نظریه ، متغیر مستقل می تواند تکنولوژِیکی ، اقتصادی ، سیاسی ، ایدئولوژیکی یا هر عامل دیگر باشد و میزان تعمیم آن در عمل بستگی دارد به میزان ارتباط و همگونی درونی بین اجزای مختلف فرهنگ.

بی شک عناصر درونی یک فرهنگ دارای تناسب می باشند . مذهب با علم ، خانواده با تعلیم و تربیت ، سیاست با اقتصاد و صنعت در یک جامعه ی منسجم معمولاً با یکدیگر هماهنگ و همسو هستند . پس افتادگی عام موقعی رخ می دهد که کل جامعه و ساختارهای اجتماعی مبتلا به عدم هماهنگی و پس افتادگی گردند . پس افتادگی عام مفهومی شبیه " پدیده اجتماعی تام "? ? در آراء مارسل موس و ژرژ گوریچ می باشد که بر مبنای آن همه جنبه ها و عوامل مدنظر محقق قرار می گیرند .تأخر فرهنگی متراکم نیز ممکن است در یک جامعه رخ دهد که علت آن شتاب و حجم گسترده و فزاینده تغییرات در عامل مستقل تکنولوژی و یا ... و کندی شدید تغییر در عامل وابسته یعنی سایر عناصر فرهنگ می باشد . پدیده های غیر منتظره و فراگیر همچون انقلاب و جنگ باعث فرو ریختن تراکم پس افتادگی فرهنگی و تسریع تغییرات در همه عناصر فرهنگ می گردد . هر چند ممکن است بسیاری از پس افتادگی ها به گونه طبیعی یا در اثر پدیده های فراگیر از بین بروند ولی پس افتادگی های پایدار مثل برخی سیاستهای اجتماعی یا قوانین حقوقی مقاومت کرده و جامعه همواره با نوعی تأخر فرهنگی دائمی مواجه می باشد . عدم تناسب بین رسوم سنتی و مدرنیته شهری ، تراکم زندگی شهری با حریم خانه و خانواده ، ناهماهنگی در زمینه کنترل جمعیت در کلانشهرهای جهان سوم ، تأخر فرهنگی ناشی از تکنولوژی پیشرفته رسانه ای و هنجارها و عقاید عامه از این نوع به شمار میروند . پس افتادگی پایدار فرهنگی در واقع وجود ناهماهنگی دائمی در ساختارهای زندگی شهری است . ظهور وسایل تکنیکی و ارتباطی ، صنعت شهر سازی ،حمل و نقل و بازرگانی ،شهر نشینی را در جهان به سرعت گسترش داده ولی بسیاری از عناصر فرهنگ غیر مادی و آداب و رسوم وشیوه های گوناگون زندگی با کندی بسیاری تغییر می کند .? بدین ترتیب ناهماهنگی های فرهنگی افزایش یافته و بروز عوارض اجتماعی را دامن می زنند .مثلابه جای نامه امروزه موبایل وجود دارد وبه جای الاغ ماشین ولی فرهنگ معنوی وارزشهای مردم را نمی توان به سرعت تغییر این وسایل تغییرداد. (آقاپور,سیدمهدی,1392)راهکارهای مقابله باتاخرفرهنگی

از انجا که تاخر فرهنگی نتیجه عقب افتادن جزیی ازفرهنگ ازاجزدیگرآن است ومعمولادرنتیجه ظهور و ورود تکنولوژی های جدید وعدم هماهنگی? آن ها بافرهنگ معنوی مردم رخ می دهد برای مقابله کردن با آن یک راه این است که دروهله ی اول سرعت ورود این ابزار راکنترل کرد وهمراه با واردکردن آن ها ،مسولین باشناخت وبرنامه ریزی درست فرهنگ? سازی کنند.بنابرین می توان راهکاراهای عملی ای رابرای مقابله با پدیده تاخرفرهنگی ارایه داد که ازاین قرار است:

1-ایجاد هماهنگی دربین کل جامعه وساختارهای موجود
2-درززمینه? تکنولوژی های جدید مثل تلوزیون وموبایل واینترنت و...آموزش فرهنگ استفاده درست? ازطرف خانوداه ومسولین امر ضروری است.مثلا با پرورش درست فرزندان ودادن آگاهی های لازم دراین باره به آنان می توان آنها را ار آسیب های این ابزارها درامان نگه داشت وشیوه درست استفاده ارآن ابه آنان آموخت.
3-ایجاد جایگزین هایی برای? تکنولوژهای جدید مثل ترویج فرهنگ کتاب خوانی وتنظیم وقت برای استفاده از این ابزارها به شکل صحیح .به این علت که استفاده بیشترازکتاب واستقبال ازآن میتواند ازکارهای غیرضروری اینترنتی بکاهدوازاعتیاداینترنتی جلوگیری کند.
4-واردکردن ابزارهای جدیدی که بافرهنگ مردم جناح تناسب بیشتری دارند ودرکنار آن تاکیدبرفرهنگ وارزش های مذهبی وسنتی مردم این شهر وکنترل سرعت ورود این ابزار. مثلادرموردشهرجناح تبلیغ استفاده ازشبکه های آموزشی واعتقادی به جای شبکه های مثل جم ویافارسی 1
5- شناخت وبرنامه ریزی درست برای فرهنگ سازی قبل ازواردن کردن ابزارهای جدید ومقابله با تاخرفرهنگی ازجانب مسولین وهمکاری با آنها ازطرف افراد جامعه.
6-تاکیدبرهنجارها وجلوگیری از ارزش شدن یک فعالیت نابهنجارانه (مثلا درشهرجناح کمربندبستن ورعایت قوانین راهنمایی ورانندگی که کارخوب وبه هنجار ولازمی است ازطرف برخی افراد غیرضروری است ودرصورت رعایت کردن قانون شاید آنان راموردتمسخرقراردهند که ریشه این ناهنجاری، جانیافتادن آن قانون وهمان تاخرفرهنگی است که مثلا ماشین به جناح واردشده ولی فرهنگ ایمنی که لازمه استفاده ازاتوموبیل می باشد هنوز نهادینه نشده است.)
که دراین زمینه? خانواده ها ،رسانه های گروهی ودیگرنهادهای تاثیرگذار باید ازکودکی فرزندان را باهنجارهاوقوانین آشناوآن قوانین رادرآنان نهادینه کنند به صورتی که? مقیدبه آن باشند ومسولین هم باید قوانین مناسبی رادراین زمینه وضع وبراجرا آن نظارت دقیق داشته باشندوبامتخلفان برخوردقانونی کنند.
7-مدارس ،مربی ها ومعلمان به عنوان یک عامل اجتماعی کننده باید ارزشهای مذهبی وسنتی جامعه را درکودکان درونی کنند وفرهنگ درست استفاده ازابزارهای جدید رابه آنان آموزش دهند.
8-درحوزه مدیریت شهری گسترش فرایند پیوست فرهنگی نقش بارزی را در حذف تأخر فرهنگی بخش هاي مادي و معنوی فرهنگ شهري به دنبال خواهد داشت.
9-توجه کافی وکامل جامعه به تمام اجزای توسعه? پایدارخوددرروند توسعه پایداربرای تامین خواسته هایش می تواند از وقوع پدیده تاخرفرهنگی درشهرجناح جلوگیری کند(شربتیان,محمدحسن,ص2)
10-تلاش برای آموزش کودکان وجوانان شهردرزمینه هایی چون زبان انگلیسی،کامپیوتر،دانش جنسی،مسائل مذهبی و...تانحوه ی صحیح استفاده ازابزارجدید را آموخته وباشاخت درست ازآن ابزار استفاده نمایند.زیرایکی ازمشکلات اساسی عدم کاربرد صحیح ابزارتکنولوژی این است که فرداستفاده کننده اطلاعات محدودی ازابزار موردنظردارد.به عنوان مثال روبه روی تلوزیون خانه اش نشسته ودرحال تماشای شبکه های ماهواره ایی است اما اگرزبان انگلیسی یاعربی رابلدباشدبه احتمال زیاد به تماشای یک برنامه خوب وآموزنده خواهدپرداخت اما زمانی که ربان بلدنیست بیشتر به ظاهرتوجه دارد وبیشترجذب کانال هایی می شود که غریزه اش راتحریک می کند.
11-ارائه آموزش های جنسی به کودکان ونوجوانان:نتایج تحقیقات اخیرنشان دهنده کاهش سن انحرافات جنسی ازدوره راهنمای به دبستان است.کودکان خواه ناخواه اطلاعات جنسی را ازکانال های موجودمثل شبکه های ماهواره ای،اینترنت،موبایل،کتاب هاودوستان...دریافت خواهندکرد.حال برای اینکه این کانال های متعددارائه کننده اطلاعات جنسی سبب انحراف وی نگرددبهترآن است که نهادهای خانواده-مذهب وآموزش وپرورش گوی سبقت رااز شبکه های ماهواره ای ربوده ودرسطحی وسیع از طریق مساجد،مدارس وبرگزاری کلاس های آموزشی برای والدین وجوانان،آن هارابرای برخورد سازنده با اتحرافات جنسی آموزش دهند.
درآخر می توان گفت که راه مقابله باتاخرفرهنگی دورانداختن تکنولوژی ووسایل جدیدامروزی نیست چون این ابزار به خودی خود مضرنیسند,یلکه لازمه زندگی ارتباطی_اطلاعاتی یاگره خورده بازندگی تکنولوژیکی امروزهستند وتسهیل کننده وسرعت دهنده به بسیاری ازفعالیت های بشر. ولی باید در واردشدن آنهابه فرهنگ سنتی وارزشهای دینی مردم جامعه توجه کافی راانجام داد وهمزمان باواردشدن آنها فرهنگ استفاده ازآن را آموخت که این مسله ازوظایف مسولین جامعه وخانواده ومدارس ورسانه ها است که باهمکاری ورابطه متقابل باهم فرهنگ واحد ومنسجمی را به نوجوانان وجوانان آموزش دهند.
تاخرفرهنگی پدیده ای درحال گسترش است و برای مقابله با آن بهترین راهکار شایداین باشد که مانند هرپدیده
اجتماعی دیگراول آن راشناخت ومسولین وخانوادها دراین زمینه فرهنگ سازی درست را انجام دهند وباهمکاری وبرنامه ریزی درست سرعت ورود وسایل تکنولوژی جدید راکنترل کرد وهماهنگی? ای را با بین تکنولوژی های جدید بافرهنگ بومی جامعه جناح ایجادکنند.

نتیجه گیری:
فرهنگ ازدوعنصر مادی ومعنوی تشکیل می شود که تغییر درفرهنگ مادی (ساختمانها,ماشین,موبایل وتکنولوژیهای جدید دیگر)بسیار سریع تر ازفرهنگ معنوی {اداب ورسوم,اثارهنری,ارزشها وسنت ها) است چون فرهنگ معنوی یاغیرمادی عمیق تر,ریشه دارتر وپایدارتر است وبه آسانی ویک شبه قابل تغییر نیست.
تاخرفرهنگی نتیجه عقب افتادن یک جزازفرهنگ ازدیگراجزاست و تاخرفرهنگی فقط درنتیجه عقب افتادن جزمعنوی ازمادی به وجود نمی آید بعضی اوقات شاید درنتیجه عقب افتادن یک جزمادی اازجزدیگر تاخر یا پس افتادگی ایجادشود. مثلا زیادشدن? تعدادماشین? درحالی که تعداد جادها به? اندازه کافی زیادنشده است یا زیادشدن? محصلان وافراد دارای مدرک ولی نبودن بازارکارکافی ومناسب برای آنان که تاخرفرهنگی دراین زمینه? پیامدهای منفی مثل نگرانی وکم انگیزه شدن جوانان درحال تحصیل به خاطر عدم اطمینان ازبازارکاررابه دنبال داشته باشد.
اینترنت,تلوزیون ودیگروسایل ارتباطی درکنار فواید واستفادهای درست دربسیاری از زمینه به خاطر عدم داشتن فرهنگ درست استفادهازآن ها پدیده تاخرفرهنگی رادرشهرجناح تشدیدکرده اند.
هرجامعه اي در روند رو به توسعه پایدار و همه جانبه خود در جهت تامین نیازها، و خواسته هایش باید به تمام اجزاي توسعه
پایدار خود توجه داشته باشد، در غیر اینصورت دچار عقب ماندگی و تأخر فرهنگی خواهد شد.
پنج نهاد اصلی هرجامعه ازجمله شهر جناح به خصوص خانواده نقش زیادی رامی توانند درمقابله کردن باتاخرفرهنگی داشته باشند وچون بین این نهادها کنش متقابل وجود دارد کم کاری دریکی ازآن ها? باعث نابسامانی وناهماهنگی ومشکل دردیگری می شود به عبارت دیگرهمه ی این نهادها ودر راس آن ها نهاد خانواده دراین شهر می توانند نقش کنترلی وفرهنگ سازی رادرمواجه باتاخرفرهنگی داشته باشند.
استحکام وتاکید بر ارزشهای دینی,باورهاوسنت های مردم جناح به خصوص خانواده رابطه معکوس با گسترش تاخرفرهنگی دارد چراکه هرچه خانواده وجامعه بیشتر برارزشها تاکید کنند ومردم به انها مقید ترباشند کمتردچارتاخرفرهنگی می شوندمثلا هرچقد افراد احساس دینداری بیشتری داشته وروحی پرهیزکارداشته باشند کمتر به? سمت برنامه های فساد آلود تلوزیونی واینترتی می روند ولی ازطرفر دیگر و رود ابزار جدید ومقاومت بی چون وچرای فرهنگ معنوی هم تاخرفرهنگی راتشدید می کند پس? می توان نتیجه گرفت باید فرهنگ وارزشها راحفظ کرد ووسایلی راوارد کرد که هماهنگی بیشتری بافرهنگ بومی داشته باشد وهمزمان باوروداین ابزارفرهنگ درست استفاده از ان را آموزش داد.
درآخرمیتوان گفت تربیت وآموزش صحیح کودک درخانواده ،همکاری واتخاذ سیاستی هماهنگ ودرست ازطرف نهادهای دیگرمثل مدرسه ورسانه درامرفرهنگ سازی می تواند تاخرفرهنگی درشهرحناح راکاهش دهد.

باتشکرفراوان بهرام فولادچنگ
 سپاس شده توسط armena ، amir71 ، mohammad_p ، ابراهیم77 ، محسوس
#2
احسنت
#3
:clap:


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 2 مهمان