رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بی نام و نشانی هرمزگانی ها
#1
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺷﻮﺭﯼ!
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺍﺣﻤﺪ ﺁﺭﺍﻣﯽ!
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺮﺍﺭﻩ!
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎﺭﯼ!
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﺨﻞ‌ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ!
ﺍﯾﻦ‌ﻫﺎ ﮐﻪ ﺭﺩﯾﻒ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﻡ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ. ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ‌ﺍﻧﺪ ﻭﻧﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﻧﻪ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻭ ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﻏﺎﯾﺐ ﺟﻠﺴﻪ!
ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺧﻮﺍﺏ‌ﺁﻟﻮﺩﮔﺎﻥ ﺩﺍﯾﻤﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺗﺒﻪ‌ﺍﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﯿﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻘﺎﻣﯽ! ﻧﻪ ﺍﺯ ﻋﺎﻣﻼ‌ﻥ ﻓﺘﻨﻪ‌ﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﮐﺘﯿﻦ ﻓﺘﻨﻪ!
ﻧﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ‌ﯼ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺍﯾﺮﺍﻥ!
ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﺬﮐﺮ ﺁﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﺍﯼ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻧﻄﻖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﻧﻄﻘﯽ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻄﻘﯽ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ!
ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ‌ﻫﺎ ﺩﯾﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ‌ﻫﺎ ﻭ ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﺎﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﻟﻪ‌ﯼ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ...
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ!
ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ‌ﺍﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺠﻠﺲ! ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺎﻡ ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻧﻮﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻋﺰﯾﺰ ﻭ ﻣﯿﻮﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺩﻝ!
ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﻫﯿﭻ‌ﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﯾﺎﺩﯼ ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺁﻥ‌ﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ‌ﺍﻧﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺁﻥ‌ﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﻣﯽ‌ﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ‌ﯼ ﺑﺎﻣﺰﻩ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ‌ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺑﺮﻧﻤﯽ‌ﮔﺮﺩﻧﺪ.
ﻫﯿﭻ‌ﮔﺎﻩ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ‌ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻧﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻧﻪ ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﻩ‌ﻫﺎﯼ‌ﺷﺎﻥ ﻭ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ‌ﺯﺍﺩﻩ‌ﻫﺎ!
ﻓﺮﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ‌ﮔﺮﺍ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺍﺻﻼ‌ﺡ‌ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺮ ﺍﺯ ﮐﻮﯾﺖ ﺩﺭﻣﯽ‌ﺁﻭﺭﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﺰﯼ ﯾﺎ ﻟﯿﺒﯽ ﯾﺎ ....ﻫﻤﯿﻦ ﺯﻋﻔﺮﺍﻧﯿﻪ‌ﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ.
ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﯾﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎ... ﻧﻤﯽ‌ﺩﺍﻧﻢ ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ‌ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﺍﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ‌ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻥ ﺑﺮﻧﻤﯽ‌ﮔﺮﺩﻧﺪ.
ﻧﮑﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﺭﺍﯼ ﺩﺍﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺯﯾﺴﺘﻦ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ!
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﭼﺮﺍ؟
#2
امروز آقای جباری به عنوان نماینده موافق وزیر کشاورزی نطق فرمودند
شایعه نیست.با چشای خودم دیدم
فقط من موندم چرا نماینده ها پشت تریبون اینقدر داد میزنند,مگه میکروفن ندارن یا جنسش خوب نیست؟
بنده خدا آقای جباری اواخر نطقش از بس داد زد دیگه صداش در نمیومد
#3
کی حرف زد؟شانس ما رو ببین.خیلی دوست داشتم حرف زدن نمایندمون تو مجلسو ببینم.چی گفتن حالا!؟نمیشه خلاصشو بگین!؟
#4
آقای جباری برای وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی به عنوان موافق صحبت کردند.
برای وزرای پیشنهادی وزارت کشور و وزارت راه نیز به عنوان موافق و مدافع سخنرانی خواهند کرد. که تا ساعات آینده نوبت به بررسی صلاحیت این وزرا خواهد رسید.
#5
جناب آقا یا خانم مهمان
احتمالا یا تلویزیون و رادیو تو خونه ندارین یا فرصت سر و کله زدن با رسانه ها را ! هیچ قصد توهینی در کار نیست اما کسی که می خواهد انتقاد کند ابتدا تحقیق می کند . من شخصا بارها و بارها صدای جباری را ( صدای اعتراضات ایشان) برای انسانهایی مثل شما و امثال شما شنیدم که حتی تذکرات مکرر میدادند به ایشان که آقای جباری وقت شما به پایان رسیده اما ایشان دست وردار نبودند و الا و بلا میخواستند صحبت خود را انجام بدهند. از قضا دیروز بعد از ظهر هم صحبت نمایندگان مجلس درمورد موافق و مخالفت با وزرای پیشنهادی بود حدود ساعت 1 تا 2 . این یکی را که احتمالا دیدی یا از کسی شنیدی. بیایید وقتی انتقاد می کنیم ابتدا تحقیق کنیم. یک رسانه خاموش و بی استفاده یا ... زنگوله به گردن ندارد که وقتی جباری دارد از ما و شما دفاع میکند از خواب بیدارمان کند ....
#6
البته? حرفهای مهمان تا حدودی درستهپرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان