کد خبر : 2187
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 آذر 1392 - 21:19

عملکرد مدارس متوسطه دوم منطقه جناح در امتحانات نهایی ۹۲-۹۱

عملکرد مدارس متوسطه دوم منطقه جناح در امتحانات نهایی ۹۲-۹۱

جناح آنلاین: اداره آموزش و پرورش منطقه جناح پس از موفقیت در کسب رتبه اول استان هرمزگان در امتحانات نهایی دوره متوسطه دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۱ از حیث کسب بالاترین میانگین نمرات در این امتحانات ، عملکرد مدارس منطقه را به تفکیک منطقه،مدرسه،رشته و درس منتشر کرده است که در زیر ، آمار و اطلاعات

جناح آنلاین: اداره آموزش و پرورش منطقه جناح پس از موفقیت در کسب رتبه اول استان هرمزگان در امتحانات نهایی دوره متوسطه دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۱ از حیث کسب بالاترین میانگین نمرات در این امتحانات ، عملکرد مدارس منطقه را به تفکیک منطقه،مدرسه،رشته و درس منتشر کرده است که در زیر ، آمار و اطلاعات جالبی که برگرفته از وب سایت اداره آموزش و پرورش منطقه جناح است تقدیم می گردد:

***رشته ریاضی-فیزیک

سه منطقه برتر در استان:

۱-جناح ۱۴/۸۹
۲-بستک ۱۳/۸۹
۳-هرمز۱۳/۴۶

جایگاه منطقه جناح دربین۲۲منطقه استان بر اساس درس به درس(رشته ریاضی-فیزیک):

ادبیات فارسی ۳? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:هرمز۱۶/۳۳? ? ? ? ? ? دوم:جناح ۱۵/۶۷
جبرواحتمال? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:جناح۱۳/۵۸
حسابان? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:جناح۱۴/۰۲
دین و زندگی ۳? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:جناح۱۸/۱۹
زبان خارجه? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:هرمز۱۵/۰۴? ? ? ? ? ? دوم:جناح۱۴/۴۳
زبان فارسی? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:هرمز۱۷/۲۹? ? ? ? ? ? ? دوم:جناح۱۵/۶۲
شیمی و آزمایشگاه? ? ? ? ? ? ? اول:جناح۱۵/۳۳
عربی? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:جناح۱۵/۵۲
فیزیک و آزمایشگاه? ? ? ? ? ? ? ? اول:جناح۱۲/۴۵
هندسه ۲? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:جناح۱۴/۰۸

مدارس برتر منطقه جناح بر اساس درس به درس(رشته ریاضی-فیزیک):

ادبیات فارسی ۳? ? ? ? ? ? ? اول:شرفاشرفایی۱۵/۷۲? ? ? ? ? ? ? ? ? ۲-میرعبدالله امیری فاریاب۱۵/۶۳
جبرواحتمال? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:شرفاشرفایی ۱۴/۷۸? ? ? ? ? ? ? ? ? ۲-میرعبدالله امیری فاریاب۱۲/۳۸
حسابان? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:شرفاشرفایی۱۶/۱۷? ? ? ? ? ? ? ? ? ۲-میرعبدالله امیری فاریاب۱۱/۸۸
دین و زندگی? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:شرفاشرفایی۱۸/۸۳? ? ? ? ? ? ? ? ? ۲-میرعبدالله امیری فاریاب۱۷/۵۶
زبان? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:میرعبدالله امیری فاریاب۱۴/۶۶? ? ? ? ۲-شرفاشرفایی۱۴/۲۱
زبان فارسی? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:شرفاشرفایی۱۵/۹۴? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ۲-میرعبدالله امیری فاریاب۱۵/۳۰
شیمی? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:شرفاشرفایی۱۶/۸۶? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ۲-میرعبدالله امیری فاریاب۱۳/۸۰
عربی? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:شرفاشرفایی۱۶/۲۸? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ۲-میرعبدالله امیری فاریاب۱۴/۷۷
فیزیک? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:شرفاشرفایی۱۳/۹۴? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ۲-میرعبدالله امیری فاریاب۱۰/۹۶
هندسه? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:شرفاشرفایی۱۵/۰۶? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ۲-میرعبدالله امیری فاریاب۱۳/۱۰

رده بندی مدارس منطقه جناح در رشته ریاضی فیزیک:

۱-شرفاشرفایی جناح
۲-میرعبدالله امیری فاریاب

***************************************************************************************************************

***رشته علوم تجربی

۳منطقه برتر در استان:

۱-جناح ۱۳/۵۳
۲-ابوموسی۱۲/۹۸
۳-بستک۱۲/۶۹

جایگاه منطقه جناح دربین۲۲منطقه استان بر اساس درس به درس(رشته علوم تجربی):

ادبیات فارسی۳? ? ? ? ? ? اول:جناح? ۱۴/۵۸? ? ? ? ? ? دوم:ابوموسی ۱۴/۵? ? ? ? ? ? سوم:پارسیان ۱۴/۲۰
دین و زندگی۳? ? ? ? ? ? ? اول:جناح? ۱۷/۲۹? ? ? ? ? ? دوم:بستک ۱۶/۸۴? ? ? ? ? ? ? سوم:شیبکوه ۱۵/۴۰
ریاضی۳? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:ابوموسی? ۱۲/۷۵? ? ? ? دوم:بستک ۱۱/۷۰? ? ? ? ? ? ? سوم:بشاگرد ۸/۷۰? ? ? ? ? ? دهم:جناح
زبان۳? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:کیش? ۱۳/۵۱? ? ? ? ? ? دوم:ابوموسی ۱۳? ? ? ? ? ? ? سوم:هرمز ۱۲/۸۸? ? ? ? ? ? ? پنجم:جناح۱۱/۸۸
زبان فارسی ۳? ? ? ? ? ? ? اول:جناح? ۱۴/۲۳? ? ? ? ? ? دوم:ابوموسی ۱۳/۶۷? ? ? ? ? سوم:بستک ۱۳/۴۲
زمین شناسی? ? ? ? ? ? ? اول:جناح? ۱۳/۶۸? ? ? ? ? ? دوم:سندرک ۱۳/۲۹? ? ? ? ? ? سوم:ابوموسی ۱۳
زیست? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:کیش? ۱۲/۳۴? ? ? ? ? ? دوم:جناح ۱۲/۱۰? ? ? ? ? ? ? ? سوم:پارسیان ۱۱
شیمی? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:جناح? ۱۲/۳۶? ? ? ? ? ? دوم:پارسیان ۱۲/۲۲? ? ? ? ? ? سوم:بستک ۱۱/۹۱
شیمی? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:جناح? ۱۲/۳۶? ? ? ? ? ? دوم:پارسیان ۱۲/۲۲? ? ? ? ? ? سوم:بستک ۱۱/۹۱
شیمی? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:جناح? ۱۲/۳۶? ? ? ? ? ? دوم:پارسیان ۱۲/۲۲? ? ? ? ? ? سوم:بستک ۱۱/۹۱
عربی ۳? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:ابوموسی? ۱۴/۸۳? ? ? ? دوم:شیبکوه ۱۴/۴۲? ? ? ? ? ? سوم:جناح ۱۴/۲۱
فیزیک ۳? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:پارسیان? ۱۳/۱۹? ? ? ? ? دوم:کیش ۱۲/۸۱? ? ? ? ? ? ? ? سوم:جناح ۱۲/۱۸

رده بندی مدارس منطقه جناح در رشته علوم تجربی:

۱-رابعه فرشادی جناح
۲-حاج عبدالهادی هرنگ
۳-محمدزبیرفکری هنگویه
۴-پرفسورحسابی هرنگ
۵-خاتم الانبیاهنگویه
۶-حافظ جناح
۷-میرعبدالله امیری فاریاب
۸-خدیجه عبدالرزاق فاریاب
۹-حضرت خدیجه کوخرد
۱۰-ام سلمه کمشک
۱۱-مولوی کوخرد
۱۲-شهیدباهنرکمشک

***************************************************************************************************************

***رشته ادبیات و علوم انسانی

۳منطقه برتر در استان:

۱-کیش۱۱/۵۰
۲-جناح۱۱/۱۱
۳-خمیر۱۰/۹۷

جایگاه منطقه جناح دربین۲۲منطقه استان بر اساس درس به درس(رشته علوم انسانی):

ادبیات فارسی? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:خمیر۱۲/۷۱? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? پنجم:جناح۱۰/۶۷
آرایه های ادبی? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:ابوموسی۱۱/۲۱? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? هشتم:جناح۱۰/۳۰
تاریخ ایران و جهان? ? ? ? ? ? ? اول:ابوموسی۱۱/۴۸? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چهارم:جناح۱۱/۶۸
جامعه شناسی? ? ? ? ? ? ? ? اول:ابوموسی۱۴/۳۲? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? دهم:جناح۱۱/۵۱
جغرافیا۲? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:خمیر۱۲/۵۸? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چهارم:جناح۱۱/۱۶
دین و زندگی ۳? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:جناح۱۵/۱۰
ریاضی انسانی? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:جناح۱۲/۸۹
زبان خارجه ۳? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:کیش۱۰/۰۵? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چهارم:جناح۷/۲۵
زبان فارسی? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:حاجی آباد۱۰/۳۹? ? ? ? ? ? ? ? ? ششم:جناح ۹/۳۸
عربی? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اول:شیبکوه ۱۲/۲۰? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? پنجم:جناح۱۰/۶۲
فلسفه و منطق? ? ? ? ? ? ? ? اول:جناح۱۱/۸۶

رده بندی مدارس منطقه جناح در رشته علوم انسانی:

۱-حاج عبدالهادی هرنگ
۲-شرفاشرفایی جناح
۳-احمدمربوطی حناح
۴-مولوی کوخرد

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 5 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۵
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
mahmood4268 سه شنبه , ۲۶ آذر ۱۳۹۲ - ۲۲:۵۶

جا دارد به تمام معلمان،دانش آموزان،مدیران و سایر مسئولان تبریک گفت.انشاءالله در سال های بعد هم روند ادامه داشته باشد.

vahid سه شنبه , ۲۶ آذر ۱۳۹۲ - ۲۳:۵۰

تلاش همگی ستودنیست.
لازم است که برنامه ریزی برای موفقیت بیشتر در کنکور باشد تا آموزش و پرورش وظیفه خود را به انتها انجام داده باشد.

همگی خسته نباشند

سالارonly دوشنبه , ۲ دی ۱۳۹۲ - ۲۲:۲۹

چه خسته نباشیدی .مدرسه ی ما توی استان در رشته ریاضی فیزیک اول شده اسمش توی نماز جمعه نبردن .اقای چمن پیرا بین مدارس تبعیض قائل نشین لطفا

vahid دوشنبه , ۲ دی ۱۳۹۲ - ۲۳:۴۰
چه خسته نباشیدی .مدرسه ی ما توی استان در رشته ریاضی فیزیک اول شده اسمش توی نماز جمعه نبردن .اقای چمن پیرا بین مدارس تبعیض قائل نشین لطفا

اسم مدرستون چیه؟ تو این خبر که چیزی ننوشته که فلان مدرسه در رشته ریاضی-فیزیک در استان اول شده.

و اینکه مدارس دیگه ای اسمشون اعلام شده؟

farshid.ahmadi سه شنبه , ۳ دی ۱۳۹۲ - ۰:۳۲

ضمن عرض تبریک به همه ی دبیران و مدیران و کارکنان دلسوز آموزش و پرورش منطقه ی جناح که? این موفقیت و افتخار را برای شهرمون کسب نمودند . همچنین تشکر ویژه و خسته نباشید و تبریک خدمت دانش اموزان محترم مدارس جناح نکته ای که دوست عزیزمون پیرامون نماز جمعه اگر اشتباه نکنم فکر کنم دبیرستان شرفایی منظورشونه که فکر کنم یه جورایی تبعیض قائل شدن .
نکته ای عرض میخواستم کنم خدمت مدیریت محترم اداره آموزش و پرورش جناح که اگر امسال میخواهید همانند پارسال بدرخشید به فکر دبیر ریاضی دخترانه کنید . مثل اینکه اعتراضاتی و مشکلاتی ایجاد شده که حالا نمیدانم از طرف دانش اموزان است یا دبیر مربوطه ولی خواهشمندم به این موضوع رسیدگی کنید تا مشکلاتی برای دانش اموزان بوجود نیاید . (حالا بحث کسب رتبه بالاترین میانگین به کنار ، درس ریاضی یکی از دروس مهم برای دانش اموزان? هم رشته ی ریاضی و هم رشته ی تجربی می باشد که برای کنکور بسیار مهم می باشد )

نظرات بسته شده است.